تلفن تماس
0413-6305075
آدرس
تبریز - جاده تهران - خیابان شهریار
ایمیل